• Adatkezelési tájékoztató

  Hatályos: 2018. május 25. napjától

Az Infogroup Management Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság, Munkáltató vagy Adatkezelő) mint az Infogroup Csoport[1] (a továbbiakban: Infogroup Csoport vagy Cégcsoport) menedzsment vállalata az alábbiakban megállapítja a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és gyakorlatot, összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet[2] (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) rendelkezéseivel. A Társaság úgy dönt, hogy az Infogroup Csoport adatkezeléseit – általánosságban véve és a folyamataira is tekintettel – a lehetőségekhez és az egyes tagvállalatok speciális vonásaihoz képest törekszik egységesíteni az alábbiak szerint. A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató vagy Tájékoztató) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg.

Adatkezelő: Infogroup Management Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., Cg.01-09-263918. Email: adatvedelem@infogroup.hu

 1. Hatály

        1.1   Személyi hatály

A Tájékoztató általánosságban kiterjed az Infogroup Csoport minden tagvállalatára, az Infogroup Csoport    valamennyi vezető tisztségviselőjére, munkavállalójára, és az Infogroup Csoporttal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló minden olyan külsős személyre (pl. megbízottak), akik az Infogroup Csoport bármely tagjával szerződéses jogviszonyban állnak, és annak kapcsán az Infogroup Csoport bármely tagvállalata annak alapján személyes adatot kezel.

A Tájékoztató hatálya alá tartozó személyek kötelesek betartani a Tájékoztatót.

       1.2   Területi hatály

Az alábbi szabályokat kell alkalmazni az Európai Unióban tartózkodó érintettek személyes adatainak Társaság általi kezelésére.

       1.3  Időbeli hatály

A Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba és az Infogroup Management Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint menedzsment vállalat általi visszavonásáig marad hatályban.

 1. Alapelvek

2.1   A Társaság a Tájékoztatóban, valamint általános adatkezelési gyakorlatában mindenkor tekintettel van a munkavállalóinak, valamint a Társasággal kötött munkaviszony vagy bármely egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszony[3] (a továbbiakban: munkavállaló, illetve munkaviszony) alapján általa kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra, kötelezettségekre.

2.2   A Társaság vállalja, hogy a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

2.3   A Társaság tudomásul veszi, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és vállalja, hogy azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

2.4   A Társaság vállalja, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, és adatkezelését a szükségesre korlátozza (adattakarékosság).

2.5   A Társaság vállalja, hogy a személyes adatokat pontosnak és szükség esetén naprakésznek tartja, és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság).

2.6   A Társaság vállalja, hogy a személyes adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság).

2.7    A Társaság vállalja, hogy a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

2.8   A Társaság vállalja az előbbi elveknek való megfelelést, és képes e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság).

3.  Munkavállalással kapcsolatos adatkezelés

3.1   Általános alapelvek

A Társaság törekszik a szükségesség és arányosság mentén eljárni a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelései során.

A Társaság a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés alapvetően három fázisát különbözteti meg:

 • a munkaviszony létrejöttét megelőző adatkezelés (toborzás/recruitment),
 • a munkaviszony időtartama alatti adatkezelés, valamint
 • a munkaviszony megszűntét követő adatkezelés.

3.2   A munkavállalótól csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

3.3   Toborzási eljárás (pozícióra történő jelentkezés folyamata)

Kérjük, hogy amennyiben a Társaság által meghirdetett pozícióra jelentkezik, pályázati anyagát a hr@infogroup.hu e-mail címre küldje meg. A Társaság a jelen Tájékoztató útján kíván információt biztosítani a releváns adatvédelmi rendelkezésekről a pályázó részére. A Társaság kifejezetten kéri a pályázót, hogy a pályázat első lépéseként ismerje meg a toborzási eljárásra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket, és tartsa be azokat a pályázat során.

Kifejezetten kérjük, hogy az alábbi adatait ne írja be pályázatába, mert azokra részben eltérő adatkezelési szabályok vonatkoznak: faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, egyedi azonosítást célzó genetikus és biometrikus adatok, egészségügyi adatok és a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok.

A toborzási eljárás során nem kerül sor egészségügyi alkalmassági vizsgálatra.

Az érintettek kategóriái: A Társaság által meghirdetett pozícióra jelentkezők, illetve azok, akik pozíció meghirdetése nélkül a Társaságnak munkavállalási céllal megküldik pályázatukat.
A kezelt személyes adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, korábbi munkahelyek, tanulmányok, képzettségre, képességekre vonatkozó adatok, beszélt nyelvek, adott esetben motivációs levél útján közölt személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja: A pályázó hozzájárulása; illetve a munkaviszony (munkaszerződés) létrejötte érdekében.
Az adatkezelés célja: A pozícióra jelentkezés, munkaviszony létrejötte érdekében.
Az adatkezelés időtartama: A pályázati anyag törlésre/megsemmisítésre kerül a pályázati anyag megküldését követő naptári félév utolsó napján.
Az esetleges címzettek: A személyzeti ügyekért felelős személy a Társaságon belül és a Cégcsoportban.
Az érintetti jogokra vonatkozó tájékoztatás: Ld. az „10 Érintetti jogok” fejezetben

(Kérjük figyelmesen olvassa el!)

A Társaság a részére megküldött pályázati anyagot csak a megpályázott pozícióval kapcsolatban kezeli. A Társaság minden esetben válaszol pályázatára. Amennyiben szeretné, hogy sikertelen pályázat esetén Társaságunk a későbbiekben is megkeresse Önt hasonló pozíciók kapcsán, kérjük, visszajelzésünket követően kifejezetten jelezze azt részünkre. Ez esetben a pályázati anyag megküldését követő 1 évig tároljuk pályázati anyagát.

Az adatszolgáltatás elmaradása vagy a hozzájárulás visszavonása esetén a pályázó a pályáztatásban nem tud tovább részt venni.

 1. Szerződéskötés, valamint szerződés teljesítése
Az érintettek kategóriái: Potenciális szerződéses partnerek, a szerződéskötést követően a szerződéses partnerek.
A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, cégnév (ha van), vezetékes és mobil telefonszám, magánszemély bérlők esetében (pl. parkolóhely bérlése esetében) születési hely, dátum, anyja neve, személyigazolvány szám, adóazonosító szám.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés célja: Szerződések megkötése, valamint teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés időtartama alatt, majd azt követően

–       azon az időtartamon belül, amelyen belül a Cégcsoporttal szemben jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges lehet, vagy

–       jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése alapján (megőrzési idő).

Az esetleges címzettek: A Társaság a cégcsoport tagvállalataival közölheti az érintettek személyes adatait.
Az érintetti jogokra vonatkozó tájékoztatás: Ld. az „10 Érintetti jogok” fejezetben

(Kérjük figyelmesen olvassa el!)

 1. Marketing, hírlevél küldése
Az érintettek kategóriái: 1.     Szakmai hírlevél adatbázis:

A magyar piacon működő ügynökségek irodaingatlanokkal foglalkozó szakemberei, vezető tisztségviselői, szakmai platformok újságírói és érintett munkatársai.

2.     Bérlői hírlevél adatbázis:

Az épület bérbeadása szempontjából potenciális cégek vezetői, irodabérleti kérdésekben kompetens kapcsolattartói kapják meg.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, cégnév (ha van), vezetékes és/vagy mobil telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett írásos hozzájárulása pl. szerződéskötés során a Társaság lehetőséget biztosít a hírlevélküldéshez való kifejezett hozzájáruláshoz.

Emellett a cégcsoport lehetőséget biztosít egyes honlapjain is a hírlevélre való feliratkozásra.

Az adatkezelés célja: Hírlevelek küldése, amelynek tartalma az alábbi:

1. Szakmai hírlevél:

Információ nyújtása a Cégcsoport céges híreiről, a Bartók Udvar építkezéseinek aktualitásairól, a bérbeadás legfrissebb híreiről, azzal kapcsolatban az ingatlanpiac szakembereinek tájékoztatása.

2.     Bérlői hírlevél:

A Szakmai hírlevélhez képest generálisabb, a Bartók Udvar bármely érdekes, figyelmet felkeltő híre beletartozhat. A bérbeadás segítése a cél, közvetlen érdeklődés generálása által. A hírlevél kiküldése után 2 héten belül egyfajta utánkövetésként sor kerül a hírlevélre feliratkozottak telefon útján való megkeresésére, véleményük megkérdezésére a küldött tartalom kapcsán.

A hírlevélről történő leiratkozásra mind az e-mail útján biztosított linkre kattintással, mind az adatvedelem@infogroup.hu e-mail címre küldött levél útján, de akár a telefonos megkeresés alkalmával is van lehetőség. Ebben az esetben a cégcsoport nem küld a továbbiakban marketing célú tartalmat, hírlevelet.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
Az esetleges címzettek: A cégcsoport tagvállalatainak marketing tevékenységért felelős munkatársaival közölheti az érintettek személyes adatait.
Az érintetti jogokra vonatkozó tájékoztatás: Ld. az „10 Érintetti jogok” fejezetben

(Kérjük figyelmesen olvassa el!)

 

 1. Rendezvények szervezése
Az érintettek kategóriái: Azon üzleti partnerek, befektetőtársak, bankok, kivitelezők, akik/amelyek érdekeltek a Cégcsoport által szervezett rendezvényekben.
A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, cégnév (ha van), vezetékes és/vagy mobil telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett írásos hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Cégcsoporttal szoros partneri, üzleti, befektetői viszonyban állók meghívása a Cégcsoport rendezvényeire.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
Az esetleges címzettek: A Cégcsoport tagvállalatainak marketing tevékenységért felelős munkatársaival közölheti az érintettek személyes adatait.
Az érintetti jogokra vonatkozó tájékoztatás: Ld. az „10 Érintetti jogok” fejezetben

(Kérjük figyelmesen olvassa el!)

 1. Sajtólista
Az érintettek kategóriái: Azon partnerek az online szakmai médiánál, akik a Cégcsoport tevékenységéről – mint profiljukba tartozó tevékenységről – beszámolnak honlapjaikon.
A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, cégnév (ha van), vezetékes és/vagy mobil telefonszám.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett írásos hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az ingatlan szakma részére eljuttatni a Cégcsoporttal kapcsolatos lényeges híreket.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
Az esetleges címzettek: A Cégcsoport tagvállalatainak marketing tevékenységért felelős munkatársaival közölheti az érintettek személyes adatait.
Az érintetti jogokra vonatkozó tájékoztatás: Ld. az „10 Érintetti jogok” fejezetben

(Kérjük figyelmesen olvassa el!)

 

 1. Közösségi média
Az érintettek kategóriái: Munkavállalók, vezető tisztségviselők.
A kezelt személyes adatok köre: Az érintett neve, képmása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Kapcsolatot tartani a Társaság követőivel a közösségi médián keresztül, bemutatni a Cégcsoport jótékonysági vagy egyéb közösségi tevékenységeit, programjait.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
Az esetleges címzettek: A Cégcsoport tagvállalatainak marketing tevékenységért felelős munkatársaival közölheti az érintettek személyes adatait.
Az érintetti jogokra vonatkozó tájékoztatás: Ld. az „10 Érintetti jogok” fejezetben

(Kérjük figyelmesen olvassa el!)

 1. Adatfeldolgozók

Az Társaság adatfeldolgozóinak listája – funkcióik megjelölésével – a jelen Tájékoztató mellékletét képezi, és az alábbi linken elérhető: www.infogroup.hu/adatvedelem.

 1. Érintetti jogok

10.1   Amennyiben úgy érzi, a Társaság adatkezelése jogsértő, vagy azzal kapcsolatban megjegyzéssel, észrevétellel kíván élni, kérelmét, panaszát elsőként a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének jelezze, aki igyekezni fog mielőbb kezelni a felmerült problémát.

10.2   A fenti kérelmek benyújthatók

10.2.1   elektronikusan az adatvedelem@infogroup.hu e-mail címre történő küldéssel;

10.2.2.   postai levél útján a Társaság részére (1519 Budapest, Pf. 235.) való megküldéssel;

10.2.3.   személyes átadással az adatvédelmi tisztviselő részére, az ő távolléte esetén a személyzeti ügyekért felelős személy  részére történő átadással.

10.3   Ha a Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

10.4   Az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával.

10.5   Az érintett hozzáférési joga

10.5.1   Az érintett jogosult a Társaságtól visszajelzést kapni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az érintett jogosult a személyes adatokhoz hozzáférést kapni.

10.6   Az érintett helyesbítéshez való joga

10.6.1   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.7   Az érintett törléshez való joga

10.7.1   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy a munkavállalóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

10.7.1.1   a személyes adatokra már nincs szükség;

10.7.1.2   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

10.7.1.3   a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy

10.7.1.4   a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

10.8   Az adatkezelés korlátozásához való jog

10.8.1   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

10.8.1.1   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

10.8.1.2   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

10.8.1.3   a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

10.8.1.4   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.9   A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

10.9.1   A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

10.10   Adathordozhatósághoz való jog

10.10.1 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha:

10.10.1.1   az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen (pl. munkaszerződésen) alapul és

10.10.1.2   az adatkezelés automatizált módon történik.

10.10.2   Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10.11   A tiltakozáshoz való jog

10.11.1   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdeken) alapuló kezelése ellen, ideértve az ezen rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi tények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.12   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás

10.12.1   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez azonban nem alkalmazandó, ha a döntés

10.12.1.1   meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;

10.12.1.2   az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges. Utóbbi esetben az érintett jogosult a Társaság részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

10.13   Az érintettet megillető jogok részletes szabályait az Infotv. 14-19. § tartalmazza.

10.14   A Társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettségének és a beérkező kérelmek számának függvényében ezen határidő további két hónappal meghosszabbítható, erről azonban a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

10.15   Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH-nál), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.16   Ha az érintett elektronikusan nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton kell részére megadni, kivéve, ha azt az érintett másként kérte.

10.17   A jelen tájékoztatóban foglalt információkat, tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság

10.17.1   ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

10.17.2   megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.18   Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogorvoslat

11.1   Az érintett a Társaság adatkezelésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal fordulhat annak alábbi elérhetőségein:

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.2   Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Záró rendelkezések

A Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba, és a Társaság honlapján (www.infogroup/adatvedelem) kerül közzétételre.

[1] Infogroup Cégcsoport alatt értendő minden olyan  gazdasági   társaság,  és azok valamennyi  jelenlegi  és  jövőbeli  kapcsolt  vállalkozása, amelynek tagja dr. Székely István és/vagy Székely Ádám és/vagy dr. Székely Attila és/vagy közvetve vagy közvetlenül valamelyikük irányítása alatt álló társaság.

[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

[3] megbízási szerződés útján megbízott, etc..